لطفا سفارش ثبت نکنید: برای ما واقعا موضوع ناراحت‌کننده‌ ای است که دیگر نمی‌توانیم کتاب هایی که دوست دارید را برایتان ارسال کنیم. این کسب و کار تعطیل شد.

عکس صفحات داخلی
غیرداستانی

ژانر غیرداستانی محتوایی است که خالق آن مسئولیت ارائه‌ یک واقعیت یا درستی وقایع را متقبل می‌شود. چنین ارائه‌ای ممکن است دقیق باشد یا بالعکس، دقیق نباشد؛ و یا می‌تواند گزارش درست یا غلط از موضوع موردنظر بدهد. درهرصورت، به‌طورکلی فرض بر این است که نویسندگان چنین ژانری معتقدند که محتویات مطالب ارائه‌شده باید کاملاً درست و حقیقت محض باشد.

توجه به این امر حائز اهمیت است که گزارش دهی درباره باورهای دیگران در یک فرمت غیرداستانی لزوماً تائید اعتبار نهایی این باورها نیست، به بیانی ساده‌تر، اعتقاد مردم به چیزی، (در حوزه اسطوره‌شناسی و مذهب) همان حقیقت است.

ژانر غیرداستانی یکی از دوشاخه‌ی اصلی نثر نگاری است که مشخصاً در کتابخانه‌ها استفاده می‌شود و شاخه‌ی دیگر آن نیز ژانر داستانی است. بااین‌حال، ژانر غیرداستانی لزوماً یک متن نوشتاری نیست، زیرا که تصاویر یا فیلم هم می‌تواند گزارشی از یک موضوع یا محتوای واقعی ارائه دهد.